doa ketika membasuh anggota badan saat berwudhu

DOA-DOA SAAT
MEMBASUH ANGGOTA
BADAN SAAT
BERWUDHU .
ِﻢــــــــــــــــــْﺴِﺑ
ﻢﻴِﺣَّﺭﺍﺍ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍِﷲﺍ
1. Doa ketika
membasuh dua
pergelangan tangan:
ْﻦِﻣ َّﻱَﺪَﻳ ْﻆَﻔْﺣﺍ َّﻢُﻬَّﻠﻟﺍ
ﺎﻬﻠﻛ َﻚﻴِﺻﺎَﻌَﻣ
Allohummahfidz
Yadayya Min Ma
a'syika Kulliha
Artinya: Ya Allah,
peliharalah kedua
tanganku daripada
melakukan maksiat
kepadaMu.
2. Doa ketika
berkumur:
َﻙِﺮْﻛِﺫ ﻰَﻠَﻋ ﻲِّﻨِﻋَﺍ َّﻢُﻬَّﻠﻟﺍ
َﻚِﺗَﺩﺎَﺒِﻋ ِﻦْﺴُﺣَﻭ َﻙِﺮْﻜُﺷَﻭ
Allohumma a'inni 'Ala
Dzikrika wa Syukrika
wahusni 'Ibadatika
Artinya: Ya Allah,
bantulah aku supaya
aku dapat berzikir
kepadaMu, dan
bersyukur
kepadaMu, dan
perelok ibadah
kepadaMu.
3. Doa ketika
membasuh hidung:
ﺔَﺤِﺋﺍَﺭ ﻲِﻨْﺣِﺭَﺃ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
ْﺔَّﻨـَﺠﻟﺍ
Allohumma Arihni
Roihatal Jannati
Artinya: Ya Allah,
berilah aku ciuman
daripada haruman
bau Syurga.
4. Doa ketika
membasuh muka
(setelah membaca
niat wudhu dalam
hati):
َﻡْﻮَﻳ ﻰِﻬْﺟَﻭ ْﺾِّﻴَﺑ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
ُّﺩَﻮْﺴَﺗَﻭ ٌﻩْﻮُﺟُﻭ ُّﺾَﻴْﺒَﺗ
ٌﻩْﻮُﺟُﻭ
Artinya: Ya Allah,
putihkanlah wajahku
pada hari putihnya
wajah-wajah
dan hitamnya
wajah-wajah.
5. Doa ketika basuh
tangan kanan:
ﻰِﺑَﺎﺘِﻛ ﻰِﻨِﻄْﻋَﺍ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
ﻰِﻨْﺒِﺳﺎَﺣَﻭ ﻰِﻨْﻴِﻤَﻴِﺑ
ًﺎﺑﺎَﺴِﺣ
ﺍًﺮْﻴِﺴَﻳ
Allohumma A'thini
kitabi biyamini wa
hasibni hisaban
yasiro
Artinya: Ya Allah!
berikanlah kepadaku
kitabku dari sebelah
kanan dan
hitunglah amalanku
dengan perhitungan
yang mudah.
6. Doa ketika
membasuh tangan
kiri:
ﻰِﺑَﺎﺘِﻛ ﻰِﻨِﻄْﻌُﺗ َﻻ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
ِﺀﺍَﺭَﻭ ْﻦِﻣ َﻻ َﻭ ﻰِﻟﺎَﻤِﺸِﺑ
ْﻯِﺮْﻬَﻇ
Allohumma Laa
Ta'thini Kitabi
bisyimali walaa min
waro,i dzohri
Artinya: Ya Allah,
janganlah beri
kepadaku kitab
amalanku dari
sebelah
kiri atau dari sebelah
belakang.
7. Doa saat
membasahi kepala:
ْﻱِﺮْﻌَﺷ ْﻡِّﺮَﺣ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
ِﺭﺎَّﻨﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ ْﻱِﺮَﺸَﺑَﻭ
Allohumma harrim
sya'ri wabasyari
'Alannari.
Artinya: Ya Allah,
haramkan rambutku
dan kulit kepalaku
daripada
neraka.
8. Doa ketika
membasuh dua
telinga:
َﻦْﻳِﺬَّﻟﺍ َﻦِﻣ ﻲِﻨْﻠَﻌْﺟﺍ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
َﻝْﻮَﻘﻟْﺍ َﻥْﻮُﻌِﻤَﺘْﺴَﻳ
ُﻪَﻨَﺴْﺣَﺃ َﻥْﻮُﻌِﺒَّﺘَﻴَﻓ
Allohummaj'Alni
minalladzina
yastami'unal Qoula
fayattabi'una
ahsanahu
Artinya: Ya Allah,
jadikanlah aku
termasuk orang-
orang yang
mendengar
ucapan yang baik
dan mengikuti
sesuatu yang
terbaik.
9. Doa saat
membasuh dua
telapak kaki:
ﻰَﻠَﻋ ﻲِﻣَﺪﻗ ْﺖِّﺒَﺛ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
ِﻪْﻴِﻓ ُّﻝِﺰَﺗ َﻡْﻮَﻳ ِﻁﺍَﺮِّﺼﻟﺍ
ِﻡﺍَﺪْﻗَﻻْﺍ
Allohumma Tsabbit
Qodami 'Alaa
Syirothika yauma
tazillul Aqdam
Artinya: Ya Allah,
tetapkan kedua
kakiku di atas titian
shirothol
mustaqim pada hari
dimana banyak kaki-
kaki yang tergelincir.
10. Doa setelah
berwudhu:
ُﻪﻠﻟﺍ َّﻻِﺍ َﻪَﻟِﺍ َﻻ ْﻥَﺍ ُﺪَﻬْﺷَﺃ
َﻭ ُﻪَﻟ َﻚْﻳِﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَﻭ
ﺍًﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﻧَﺪِّﻴَﺳ َّﻥَﺃ ُﺪَﻬْﺷَﺃ
ُﻪُﻟْﻮُﺳَﺭَﻭ ُﻩُﺪْﺒَﻋ
َﻦِﻣ ﻲِﻨْﻠَﻌْﺟﺍ َّﻢُﻬَّﻠﻟَﺍ
َﻦِﻣ ﻲِﻨْﻠَﻌْﺟﺍَﻭ َﻦْﻴِﺑﺍَّﻮَّﺘﻟﺍ
ُﻪَّﻠﻟﺍ ﻰَﻠَﺻَﻭ َﻦْﻳِﺮِّﻬَﻄَﺘُﻤﻟْﺍ
ﻰَﻠَﻋَﻭ ٍﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﻧِﺪِّﻴَﺳ ﻰَﻠَﻋ
ْﻢَّﻠَﺳَﻭ ِﻪِﺒْﺤَﺻَﻭ ِﻪِﻟﺁ
Ertinya: Aku bersaksi
bahwa tiada Tuhan
melainkan Allah,
tiada sekutu
baginya, dan aku
bersaksi bahwa Nabi
Muhammad itu
hamba dan
utusanNya.
Ya Allah! Jadikanlah
aku dari golongan
orang-orang yang
bertaubat dan
jadikanlah aku dari
golongan orang-
orang yang bersuci.
Dan selawat dan
salam kepada
penghulu kami
Muhammad,
keluarganya, dan
sahabat-
sahabatnya. Salam
Fillah, Semoga
bermanfaat.

kata kunci yang baru dicari : doa ketika membasuh anggota badan saat berwudhu

Title : doa ketika membasuh anggota badan saat berwudhu
Description : DOA-DOA SAAT MEMBASUH ANGGOTA BADAN SAAT BERWUDHU . ِﻢــــــــــــــــــْﺴِﺑ ﻢﻴِﺣَّﺭﺍﺍ ِﻦَﻤْﺣَّﺮﻟﺍِﷲﺍ 1. Doa ketika membasuh dua per...

0 Response to " doa ketika membasuh anggota badan saat berwudhu "

Posting Komentar

Berkomentarlah yang cerdas !!!
Jangan menyertakan http://yoursite.blogspot.com
di kotak komentar termasuk dengan syntax a href di dalam kotak komentar.

KOMENTAR DOFOLLOW

Jangan pernah bosan berkunjung kembali.

Terimakasih